Produkt dnia
VOLVO XC60 R-DESIGN LOGO GRILLA
VOLVO XC60 R-DESIGN LOGO GRILLA
265,00 zł 215,45 zł
szt.
VOLVO V50 MATA BAGAŻNIKA CZARNA PLASTIKOWA
VOLVO V50 MATA BAGAŻNIKA CZARNA PLASTIKOWA
650,00 zł 528,46 zł
szt.
VOLVO S60 V60 XC60 POLESTAR NAKŁADKI NA PEDAŁA OE
VOLVO S60 V60 XC60 POLESTAR NAKŁADKI NA PEDAŁA OE
1 045,00 zł 849,59 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OFFO | części zamienne i akcesoria do samochodów VOLVO

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Słownik pojęć.

Konto klienta – prowadzone dla Kupującego przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (tzw. login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone i przechowywane są dane i informacje Kupującego związane z użytkowaniem Sklepu.

Kupujący – osoba fizyczna lub inny podmiot prawa korzystający w charakterze konsumenta z zasobów udostępnianych przez Sprzedawcę. W przypadku osób fizycznych kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu, dokonywania zakupu Towarów, realizację umowy, procedurę zwrotu zakupionych Towarów, procedurę reklamacyjną, ochronę danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sklep – witryna internetowa (zwana dalej „strona Sklepu”) pod adresem www.offo.eu, poprzez którą Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary. Za Sklep uważa się również konto Sprzedawcy w portalu Allegro.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary jako użytkownik volvo-shop.

Sprzedawca – sprzedawcą jest Radosław Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OFFO Radosław Leśniak z siedzibą w Głogowie, adres Serby Ogrodowa 30, 67-200 Głogów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6932032094, nr REGON: 020162879. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez e-mail sklep@offo.eu, formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub telefonicznie pod nr tel. 512 555 888.

Towar - rzeczy oznaczone co do gatunku oraz rzeczy indywidualnie oznaczone, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy indywidualnie oznaczonych. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

3. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki prawem przewidziane, w tym podatek od towarów i usług (tzw. VAT), jednakże ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszt dostawy, który zawiera cenę opakowania, podany jest osobno.

4. Wszystkie podane w Regulaminie lub na stronach Sklepu terminy w dniach oznaczają dni robocze.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu.

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez witrynę internetową.

2. Korzystanie ze Sklepu poprzez portal Allegro.pl odbywa się na zasadach tam przewidzianych.

3. Za pośrednictwem strony Sklepu, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu.

4. Rejestracja Konta klienta jest dobrowolna, Kupujący może również korzystać ze Sklepu z wyłączeniem rejestracji. W celu rejestracji Konta klienta należy wypełnić zgodnie z prawdą formularz i przesłać go za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Kupującego założenia konta, które dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail.

5. Kupujący może w każdej chwili i bez uzasadnienia żądać usunięcia jego Konta poprzez zgłoszenie swojego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta klienta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana. Sprzedawca potwierdzi usunięcie Konta klienta niezwłocznie.

6. Kupujący i Sprzedawca mogą w każdej chwili i bez podawania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wówczas, Konto klienta zostaje usunięte a umowa zostaje rozwiązana.

7. Reklamacje związane z świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną można składać poprzez e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

8. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niechcianych wiadomości elektronicznych, czy złośliwego oprogramowania komputerowego. Naruszenie zakazu może skutkować usunięciem Konta klienta.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień.

1. Kupujący może dokonać zakupu Towaru poprzez stronę Sklepu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu, poprzez e-mail na adres wskazany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu albo poprzez portal Allegro.pl na zasadach tam określonych.

2. Sprzedawca może poprosić o podanie dodatkowych informacji przez Kupującego celem realizacji umowy sprzedaży, w przypadku gdy zamówienie lub podane dane budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych informacji bądź wybranego sposobu zapłaty przez Kupującego.

3. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży poczytuje się moment otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu Towaru.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Towaru, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną uiszczoną za zakupiony Towar oraz jego transport, chyba że Kupujący wybrał sposób dostawy za pobraniem. Jeżeli termin realizacji zamówienia nie jest oznaczony, Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 14 dni. W przypadku braku możliwości dochowania terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego i wyznaczy dodatkowy termin. W razie braku zgody Kupującego na dodatkowy termin, może on odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji.

5. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru do Kupującego, który może być uzależniony od przewoźnika.

6. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni od dokonania zakupu Towaru. W razie uchybienia terminowi, Sprzedawca może anulować zamówienie i odstąpić od umowy.

7. Kupujący może dokonać zapłaty w sposób przewidziany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub stronie Towaru.

8. Towar zostanie dostarczony w sposób wybrany przez Kupującego, chyba że Sprzedawca niezwłocznie sprzeciwi się wybranemu sposobowi. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Kupujący, chyba że strony umówiły się inaczej.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Jednakże, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Kupującego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot Towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego nienaruszalność podczas transportu.

 

§ 5 Reklamacja Towaru.

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana zawiera wadę fizyczną lub wadę prawną.

2. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy oraz telefonicznie. Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji, w którym zawrze wadę Towaru, datę jej wystąpienia, żądanie reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

3. Sprzedawca powiadomi Kupującego o ustosunkowaniu się do żądania reklamacji w ciągu 14 dni od jej doręczenia Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia przyjęcia reklamacji ( czytaj – dostarczenia rzeczy reklamowanej do siedziby firmy sprzedającego ). Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego udostępnione przez niego dobrowolnie i za jego zgodą. Administratorem danych osobowych jest podmiot określony w § 1 ust. 1 „Sprzedawca”.

2. Dane osobowe Kupującego są gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, reklamacji lub odstąpienia od umowy, a także prowadzenia Konta klienta lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną. Za wyraźną zgodą Kupującego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych.

3. Kupujący udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może je poprawiać. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać cofnięta.

4. Oświadczenie o cofnięciu zgody, żądanie wglądu lub poprawienia danych osobowych może zostać zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. 5. Rejestracja zbioru GIODO – numer księgi 136758, numer zgłoszenia 021583/2013.

 

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Wykorzystywanie materiałów będzie restrykcyjnie ścigane przez dział prawny, a naruszyciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w miejscu wykonania umowy, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3. Wszelkie spory konsumenckie strony będą starały się załatwić polubownie. Spór konsumencki może zostać poddany do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki właściwy miejscowo dla Kupującego lub Sprzedawcy na zasadach określonych przez tenże Sąd.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl